Panel edycji danych Regulamin

Regulamin

 

Regulamin serwisów występujących pod adresem domeny nadrzędnej: www.medplaneta.pl
 
I.         ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z serwisów występujących pod adresem domeny nadrzędnej: www.medplaneta.pl jest akceptacja podanych niżej warunków niniejszego regulaminu.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi oświadczenie woli, prowadzące do zawarcia porozumienia między Użytkownikiem, Usługodawcą a Administratorem. Użytkownik i Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad, określonych w niniejszym regulaminie od chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisów występujących pod adresem domeny nadrzędnej: www.medplaneta.pl opracowanych przez Strona 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. W przypadku braku akceptacji wszelkich warunków, przedstawionych w niniejszym regulaminie, dalsze korzystanie z serwisów występujących pod adresem domeny nadrzędnej: www.medplaneta.pl nie jest możliwe. 

II.      DEFINICJE

 
Administrator Serwisu
oznacza Strona 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mokotowska 15A 1B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347846, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer NIP: 5213555517, REGON: 142251166
 
Regulamin
oznacza niniejszy dokument w aktualnej wersji, zamieszczonej pod adresem domeny nadrzędnej: www.medplaneta.pl
 
Użytkownik
oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu kodeksu cywilnego, korzystającą z Serwisu.
 
Usługodawca
oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w rozumieniu kodeksu cywilnego której dane, w tym dane osobowe, zostaną umieszczone w Serwisie, a w szczególności wykonującą poniżej wskazane zawody lub świadczącą poniżej wskazane usługi:
1)    zawody lekarza i lekarza dentysty określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zawód pielęgniarki i położnej oraz zawody paramedyczne;
2)    ośrodki spa i lecznicze,
3)    apteki,
4)    usługi związane w promocją zdrowia i kondycji fizycznej;
5)    usługi kosmetyczne, pielęgnacja urody.
 
Usługi
oznacza usługi świadczone przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu, obejmujące w szczególności:
1)      możliwość stworzenia profilu Usługodawcy przez Użytkownika w Serwisie,
2)      dostęp do baz Serwisu zawierających   treści o charakterze aktualności, informacji i porad z dziedzin związanych z medycyną i tematyką zdrowia oraz powiązanych z tymi dziedzinami,
3)      inne usługi oferowane przez Administratora.
 
Serwis
oznacza serwis internetowy utworzony przez Administratora, udostępniony pod adresem domeny nadrzędnej: www.medplaneta.pl
 

 III.   ZASADY OBSŁUGI UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGODAWCÓW

 1. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy bez konieczności dokonania rejestracji.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów (baz) Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu i/lub spełnią dodatkowe wymogi, określone przez Administratora Serwisu. Warunkiem rejestracji danego Użytkownika do wyodrębnionych zasobów (baz) Serwisu będzie między innymi podanie danych osobowych, określonych w formularzu rejestracji.
 3. Rejestracja Usługodawcy w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Usługodawcy, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Serwisu, po wypełnieniu pól formularza, w tym podaniu danych osobowych w nim określonych. Administrator Serwisu, w toku rejestracji Usługodawcy ma prawo żądania udokumentowania prawa wykonywania określonych zawodów lub świadczenia określonych usług przez danego Usługodawcę.
 4. W przypadku danych do profilu Usługodawcy zebranych przez Administratora Serwisu od innych osób niż Usługodawca, w tym ze źródeł ogólnodostępnych, Administrator Serwisu poinformuje danego Usługodawcę o zakresie i charakterze danych ujawnianych w Serwisie, a następnie, niezwłocznie, w terminie wybranym przez Administratora Serwisu, przekaże Usługodawcy login i hasła do baz w Serwisie w celu umożliwienia mu samodzielnej edycji i usuwania danych.
 5. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu danych, których podanie jest dobrowolne (tzw. dane opcjonalne wskazane w formularzu).
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik/Usługodawca otrzymuje na wskazany na formularzu rejestracyjnym adres e-mail, informację zawierającą link aktywacyjny. Do aktywacji konta Użytkownika/Usługodawcy i pełnego dostępu do Usług niezbędne będzie otwarcie linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej.
 7. Użytkownik, zakładając konto Usługodawcy lub rejestrując się w Serwisie, zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych danych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.
 8. Usługodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnej nazwy Usługodawcy oraz hasła Usługodawcy oraz za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór swojej indywidualnej nazwy oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich z związku z wyborem indywidualnej nazwy. Administrator Serwisu informuje, że wszelkie treści przesłane przez osoby trzecie identyfikujące się nazwą Usługodawcy, będą przypisane Usługodawcy. Administrator ma prawo do usunięcia dokonanej rejestracji oraz konta Usługodawcy w przypadku, gdy wybrana przez Usługodawcę jego indywidualna nazwa pozostaje w sprzeczności z Regulaminem. Powyższa regulacja dotyczy także odpowiednio zarejestrowanych Użytkowników, zgodnie z postanowieniami punktu III ust. 2 Regulaminu.
 9. Użytkownik/Usługodawca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora Serwisu.
 10. Usługodawca/ Użytkownik nie ma prawa:
  1)           rozsyłać i/lub umieszczać w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
  2)           kilkukrotnie rejestrować się w Serwisie;
  3)           udostępniać swojego konta innym Usługodawcom/zarejestrowanym Użytkownikom, lub korzystać z kont innych Usługodawców/ zarejestrowanych Użytkowników;
  4)           użytkować Serwis w celach komercyjnych i/lub pobierać opinie i komentarze Użytkowników i Usługodawców za pośrednictwem zautomatyzowanego oprogramowania,
  5)           używać wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność;
  6)            obrażać innych osób;
  7)           promować innych stron internetowych;
  8)           umieszczać materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie;
  9)           łamać ogólnie przyjętych zasad etykiety (zbioru powszechnie przyjętych, aczkolwiek nie skodyfikowanych w sposób formalny, norm określających kulturalne zasady korzystania z Internetu);
  10)       wielokrotnie umieszczać tych samych zdjęć, treści czy innych elementów w Serwisie.
  W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik lub Usługodawca dopuszcza się działań opisanych powyżej, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia działań, o których mowa w ust. 13 poniżej oraz podjąć wszelkie środki zmierzające do pokrycia szkód z tym związanych.
   
 11. W ramach Usług oferowanych przez Serwis, Usługodawca/zarejestrowany Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisie treści takie jak: dane, opinie, informacje, komentarze, polemiki, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawca/zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia zgodności z prawem (w tym posiadania stosownych praw i zezwoleń, praw autorskich majątkowych, prawa do korzystania z wizerunku), prawidłowości i prawdziwości danych i informacji zamieszczanych w Serwisie. Usługodawca/zarejestrowany Użytkownik, w wyżej wskazanym zakresie, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zwalnia Administratora Serwisu z wszelkiej ewentualnej odpowiedzialności.
 12. Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia/ zmiany danych i informacji zamieszczanych przez Usługodawcę/zarejestrowanego Użytkownika, bez konieczności powiadomienia Usługodawcy/zarejestrowanego Użytkownika, w przypadku powzięcia wiedzy m.in. :
  1)       niezgodności z prawem lub dobrymi obyczajami tych danych lub informacji;
  2)       nieprawdziwości, fałszywości, wprowadzania w błąd innych Użytkowników lub Usługodawców przy wykorzystaniu tych danych lub informacji;
  3)       wykraczania poza praktykę zawodową Usługodawcy, godzącą w jego dobre imię lub renomę,
  4)       świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług o charakterze medycznym, w tym diagnozowanie chorych na odległość, sprzedaż preparatów medycznych i farmaceutyków (nadto, w przypadku naruszenia niniejszego zakazu Administrator Serwisu może powiadomić odpowiednie władze, w tym samorząd lekarski),
  5)       ujawnianiu sensytywnych danych osobowych Usługodawców (określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych),
  6)       na żądanie podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej), którego informacje/ dane dotyczą;
  7)       niezgodności z Regulaminem danych lub informacji podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej), którego informacje/ dane dotyczą.
 13. Nadto, w przypadkach, określonych w ustępie poprzedzającym Administrator Serwisu ma prawo do:
  1)       zablokowania konta zarejestrowanego Użytkownika/Usługodawcy,
  2)       usunięcia konta zarejestrowanego Użytkownika/Usługodawcy, lub
  3)       zablokowania przez Administratora Serwisu możliwości przesyłania lub zamieszczania przez zarejestrowanego Użytkownika/Usługodawcę informacji lub danych w Serwisie;
  4)       zablokowania, publikowania i dodawania komentarzy w Serwisie;
  5)       rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w jakichkolwiek danych lub informacji w Serwisie przez Usługodawcę/zarejestrowanego Użytkownika.
 14. Użytkownik i Usługodawca może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, po uprzednim skierowaniu do Administratora Serwisu informacji w tej sprawie na adres e-mail: kontakt@medplaneta.pl .
 15. Administrator Serwisu może zrealizować czynności, o których mowa w ustępie 13, również w stosunku do Użytkownika lub Usługodawcy, który:
  1)       podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2)       dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3)       dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora Serwisu za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 16. Usługodawca/zarejestrowany Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
 17. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Serwisie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora Serwisu, podmiotów z nim współpracujących bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik/ Usługodawca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Korzystanie, kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, opracowanie lub przetwarzanie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych utworów możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.
   
IV.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U.2002, nr 101, poz.926) jest:
  1)       Administrator w zakresie danych Usługodawców pozyskanych z baz ogólnodostępnych lub uzyskanych od osób trzecich;
  2)       Użytkownik/ Usługodawca w zakresie danych Usługodawców zamieszczanych przez niego w Serwisie.
  Użytkownik/Usługodawca oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika/Usługodawcę w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Niniejszym Użytkownik/Usługodawca powierza Administratorowi Serwisu w/w dane osobowe do przetwarzania zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu świadczenia Usług przez Administratora Serwisu.
 2. Użytkownik/Usługodawca akceptując Regulamin, potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (Dz.U.2002, nr 101, poz.926) wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Administratora Serwisu w bazie danych Serwisu.
 3. Administrator Serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika/Usługodawcy i niniejszym oświadcza, iż w związku z charakterem usługi, świadczonej za pośrednictwem Serwisu nie udostępni informacji o Użytkowniku/Usługodawcy jakiejkolwiek nieuprawnionej stronie trzeciej, jakkolwiek Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika/Usługodawcy na żądanie uprawnionych organów bądź osób trzecich w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Użytkownik /Usługodawca korzystając z Serwisu i podając swój adres e-mail może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s´wiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokres´lonej liczby Użytkowników/ Usługodawców.
 5. Informacje handlowe będą dotyczyły wyłącznie nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych przez Administratora Serwisu lub osób trzecich z którymi Administrator Serwisu współpracuje lub będzie współpracował. Użytkownik lub Usługodawca może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji handlowych poprzez wysłanie na adres kontakt@medplaneta.pl oświadczenia w sprawie rezygnacji.
 6. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika lub Usługodawcę. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika lub Usługodawcy, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika lub Usługodawcy i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą Serwisu w komputerze Użytkownika lub Usługodawcy ani nie wpływają na jego sposób działania.
 
V.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik/Usługodawca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań mogących skutkować powstaniem jakichkolwiek roszczeń podmiotów trzecich.
 2. Administrator Serwisu ostrzega i uprzedza, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika/Usługodawcy.
 3. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług.
 4. Administrator Serwisu nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Serwisem oraz że rezultat poszukiwań w Serwisie sprosta oczekiwaniom Użytkownika/Usługodawcy, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji do zamierzonych celów.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1)       jakiekolwiek i wszelkie szkody powstałe po stronie Użytkownika/ Usługodawcy wskutek nie zrealizowania Usług lub nieprawidłowości powstałych w czasie ich realizacji, zaistniałe w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz z powodu wszelkich, innych przyczyn niezależnych od Administratora Serwisu;
  2)       szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika/ Usługobiorcę wskutek korzystania z oferty usług Usługodawców, w szczególności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Serwisie, w szczególności Administrator Serwisu nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków itp. i zwolniony jest z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom Użytkownika/ Usługodawcy oraz jakichkolwiek osób trzecich w ww. zakresie;
  3)       treść reklam i informacji reklamowych, marketingowych oraz innych o jakimkolwiek charakterze,zamieszczonych lub przygotowanych w Serwisie przez Administratora Serwisu lub jakiekolwiek podmioty trzecie,  i zwolniony jest z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom Użytkownika/Usługodawcy oraz jakichkolwiek osób trzecich w ww. zakresie;
  4)       za treść informacji zamieszczonych na stronach, do których linki znajdują się w Serwisie;
  5)       nieprawidłowości i szkody wyrządzone Użytkownikowi/Usługodawcy i osobom trzecim w związku z usługą świadczoną przez danego Usługodawcę. Administrator Serwisu zwolniony jest z wszelkich roszczeń wobec Użytkowników/ Usługodawców i osób trzecich wynikających z zasad realizacji usługi przez danego Usługodawcę, do których linki czy dane kontaktowe znajdują się w Serwisie;
  6)       dane i informacje zamieszczone w ramach Serwisu przez Użytkowników/Usługodawców, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu etc.
  7)       skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Usługodawcy/zarejestrowanego Użytkownika;
  8)       szkody spowodowane zawartością danych lub informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników/Usługodawców,
  9)       jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników/Usługodawców – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,
  10)    przypadkowe lub omyłkowe usunięcie danych lub informacji zamieszczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Usługodawcy/zarejestrowanego Użytkownika;
  11)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika lub Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik/ Usługodawca przyjmuje do wiadomości że jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, wyjaśniania z Administratorem Serwisu jakichkolwiek wątpliwości i kierowania zapytań czy uwag bezpośrednio do Administratora Serwisu.
   
VI.     REKLAMACJE

 1. Użytkownik/ Usługodawca winien kierować wszelkie reklamacje związane z zawartością Serwisu, ze świadczeniem Usług za pośrednictwem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu na adres e-mail: kontakt@medplaneta.pl.
 2. Reklamacje:
  1)       będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu,
  2)       w zakresie w którym odpowiedzialność Administratora Serwisu jest wyłączona zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  nie związane z zawartością Serwisu lub ze świadczeniem Usług za jego pośrednictwem,
  nie będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.
 3. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora Serwisu niezwłocznie w terminie 30 dni od dnia jej złożenia; w uzasadnionych przypadkach, gdy zajęcie stanowiska przez Administratora Serwisu wymaga uzyskania informacji od innych podmiotów lub związane jest z większym niż zwykle nakładem pracy, termin na rozpatrzenie reklamacji może zostać przedłużony przez Administratora Serwisu o kolejny okres 30 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację jak również informacja o przedłużeniu okresu do jej rozpoznania zostanie przesłana na adres e-mail, z którego reklamacja została skierowana.
 5. Użytkownikowi/Usługodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się do Administratora Serwisu od rozstrzygniętej przez niego reklamacji. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory związane z realizacją Regulaminu i usługami świadczonymi na jego podstawie rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo.
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym zakresie i czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika/ Usługodawcę z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw.
 4. Użytkownik/ Usługodawca ma prawo do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu.

 

2010-12-06